News and Activity


บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) (TPCS) ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) (หุ่นยั่งยืน) ประจำปี พ.ศ. 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และบริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อไป